Dificultats de lectura

lletres

NENS AMB DIFICULTATS DE LECTURA

La lectura permet, als nens, un espai íntim on les paraules li ofereix un mon infinit de nous coneixement i de lleure.

Els nens que no aconsegueixen el ritme d’aprenentatge que segueixen la resta, de nens del seu curs, pateixen i es demanen perquè ells no ho poden aconseguir i acaben pensant que no són intel·ligents i sovint això els porta a un estat de desànim i frustració.

Les dificultats en lectura i escriptura no són atribuïbles a la voluntat del nen ni tampoc tenen que ser degudes a bloquejos emocionals.

Per això cal conèixer i entendre quines són les dificultats amb les que es troba l’infant. Ja que no rebre el diagnòstic i tractament adequat serà causa de dificultats acadèmiques i emocionals.

COM LLEGIM

Quan els nens s’inicien en l’aprenentatge de la lectura, s’activen mecanismes com l’atenció, la memòria i també processos visuals, auditius i lingüístics , que han de coordinar-se. En primer lloc el lòbul frontal posa en marxa les funcions executives necessàries per activar l’atenció cap als estímuls que l’han de processar. Activa el sistema visual que escaneja la informació escrita. El sistema auditiu relaciona els símbols gràfics, grafies, amb els sons que els representen, fonemes. Aquests processos són automàtics. Una vegada s’ha fet la relació fonema-grafema, relacionem la paraula amb el concepte que representa.  Aquí s’acaba el procés inconscient i automàtic de la lectura. Per extreure informació de la lectura cal un coneixement lingüístic, riquesa de vocabulari i capacitat per relacionar aquest vocabulari amb altres paraules i significats i també amb la quantitat d’informació prèvia que enriquirà el context de les paraules. Les paraules llegides aporten informació i es tria la que té un significat més adient pel context en que es troba. Per tant si el nen té dificultat per llegir li hem de facilitar l’accés a la informació per altres Canals, llegir-li en veu alta.

La creació de circuits cerebrals que relacionen les diferents àrees implicades, i que es creen per repetició, són els responsables de l’automatització de la lectura.

PROCESSOS QUE INTERVENEN EN LA LECTURA

– perceptius (vista, oda)

– Cognitius (descodificació)

– Lingüístics (coneixement del llenguatge)

– Conceptuals (significat del llenguatge)

MICRO-PROCESSOS

Són operacions mentals que requereixen l’activació de zones delimitades del cervell. La descodificació seria un micro-procés que activa petites zones de l’hemisferi esquerre del cervell i són tasques que s’automatitzen. Per altre banda la comprensió és un macro-procés, ja que implica tot el cervell, hemisferi dret i esquerra, i és una tasca que no es pot automatitzar, cal informació prèvia lèxica i semàntica.

La majoria de dificultats relacionades amb la lectura amb les que ens trobem, estan relacionades, sobretot,  amb el procés de descodificació.

Les dificultats en la descodificació fan que l’atenció del nen es centri en aquest micro-procés, llavors, no pot centrar-se en els processos que requereix la implicació de tot el cervell, com és la comprensió. Si no automatitzem la descodificació, no quedaran recursos atencionals suficients per invertir en el procés de comprensió. El nen està tan centrat en descodificar l’associació so-grafia que es perd la comprensió.  Per això l’automatització del procés de descodificació lectora és bàsica.

La velocitat lectora és indicador del grau d’automatització del procés de descodificació.

Quan la descodificació s’ha automatitzat, s’assoleix una velocitat lectora i una precisió suficient per aconseguir llegir fluidament.

Quan una nena, un nen té dificultats de lectura, cal avaluar les causes de la dificultat per poder-los ajudar. El cervell és plàstic i amb la pràctica, creem noves xarxes neuronals que milloren la connexió amb les diferents àrees visual i auditiva, aconseguint l’automatització de la lectura.

 

Imma Mompín

Logopeda Col·legiada nº 14245

Psicòloga col.legiada nº 2301